Universum Ikar F.P. Consulting
25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
e-mail: biuro@universumkielce.pl
+48 500 800 655
+48 666 555 005

Metoda wyłączenia z progresją

Austria, Dania, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Pracując czasowo za granicą w takich krajach jak : Austria, Dania, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy podlegamy obowiązkowi podatkowemu zarówno w kraju wykonywania pracy jak i w Polsce. Nie znaczy to jednak, że nasze dochody są podwójnie opodatkowane znajduje tu bowiem zastosowanie odpowiedniej metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów: jest to metoda wyłączenia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją polega na wyłączeniu z opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych i opodatkowanych za granicą.

  1. Jeżeli podatnik osiągnął tylko dochody za granicą a jego dochód w Polsce wyniósł zero „0” – To podatnik nie musi składać w Polsce rocznej deklaracji podatkowej w Polsce.
  2. Jeżeli podatnik uzyskał dochody z pracy w kraju i za granicą - Podatnik składa roczne zeznanie podatkowe roczne PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG.

W tym przypadku dochód opodatkowany za granicą jest zwolniony od podatku w Polsce – służy jedynie do obliczenia właściwej stawki podatkowej (stopy procentowej) zastosowanej do dochodów uzyskanych w Polsce.
Czyli do dochodów uzyskanych w Polsce dodaje się dochody uzyskane za granicą przeliczone na złotówki , następnie od tej sumy dochodów oblicza się podatek według skali polskiej, który dzielimy przez tę sumę i mnożymy razy 100. Tak obliczoną stopę procentową stosujemy do dochodu uzyskanego na terenie Polski.

Jak obliczyć dochód uzyskany za granicą ?

Przychód uzyskany z pracy za granicą to kwota zarobku brutto bez pomniejszania o pobrany za granicą podatek i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeliczenia przychodów uzyskanych za granicą na złote dokonuje się w następujący sposób :

  1. Jeżeli wypłata wynagrodzenia następuje bez pośrednictwa banku , należy zastosować kurs średni waluty z dnia wypłaty wynagrodzenia, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
  2. Jeżeli korzysta się z usług banku – według ogłaszanego przez ten bank kursu kupna waluty z dnia wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy.

Dochód uzyskany za granicą to przychód pomniejszony o diety oraz koszty uzyskania przychodu.

Kwota diety wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy i wynosi:

Austria 52 EURO
Dania 406 DKK
Finlandia 48 EURO
Francja 50 EURO
Hiszpania 50EURO
Irlandia 52 EURO
Niemcy 49 EURO
Norwegia 451 NOK
Szwecja 459 SEK
Wielka Brytania 35 GBP
Włochy 48 EURO

kontaktsidebar